Contractació Pública

Amb l’objecte de donar compliment a les disposicions previstes a la Llei 19/2014, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relatives a la transparència en la contractació pública que desenvolupa la Fundació Clínic, es procedeix a posar a disposició de la societat tota la informació relacionada als expedients de contractació tramitats per aquesta entitat.

 Organs contractació